• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Saraburi

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

19 เม.ย. 2564 อ่าน [586]

...
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(In tegrity andTransparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

   1 โครงสร้างหน่วยงาน

   2 ข้อมูลผู้บริหาร

   3 อำนาจหน้าที่

   4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   5 ข้อมูลการติดต่อ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   7 ข่าวประชาสัมพันธ์

   Q&A

   Social Network

การดำเนินงาน

   10 แผนดำเนินงานประจำปี

   11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

   12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

   13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

   14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   1E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

   20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

   39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

   42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์