• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Saraburi

กิจกรรม

14 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี ชุดที่ 3 คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเริ่มวันที่ 28 ม.ค. 2564 ถึง 28 ม.ค. 2564

เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น.

วันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี ชุดที่ 3 คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดจังหวัดสระบุรี เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการวางแผนการดำเนินงาน จัดเวทีเพื่อค้นหาศักยภาพและกลั่นกรองปัญหา พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนรับฟังข้อซักถามของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณบ้าน นายอาวรณ์ มีศรี หมู่ 7 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกนิคมและราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จำนวน 20 คน

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร